Dabrówno - s9.sam3.pl

Poniedziałek,  19-02-2018,
Imieniny: Bettiny, Konrada, Mirosława
top news port info mstr galp ekartki newsletter kontakt
pl
en
de
logo.png 790a4be33581896555de86b4b7131d3e
 
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

a) stypendium szkolne;
b) zasiłek szkolny.

2. Stypendium szkolne może  otrzymać uczeń znajdujący się w  trudnej sytuacji  materialnej, wynikającej  z  niskich  dochodów  na  osobę  w  rodzinie,  w szczególności  gdy  w  rodzinie występuje:  bezrobocie,  niepełnosprawność,  ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak   umiejętności  wypełniania   funkcji   opiekuńczo  -  wychowawczych,   alkoholizm   lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Zgodnie z art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.2016 poz.1943 t.j. z późn. zm.) pomoc materialna przysługuje:

a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych c) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym  –  stypendium szkolne  nie przysługuje  dzieciom objętym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym („zerówka”).

Stypendium szkolne może być przyznane  w okresie od  września do czerwca w  danym  roku szkolnym, a w przypadku kolegiów służb pracowniczych od października do czerwca danego roku szkolnego.

3. Stypendium szkolne może być udzielone w następującej formie:

a)  całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym
wyrównawczych, wykraczających  poza  zajęcia  realizowane  w szkołach  w  ramach  planu
nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
b)  pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
c) możliwa   jest   także   forma   świadczenia   pieniężnego,   ale  tylko  wtedy gdy organ przyznający uzna, że udzielone stypendium w powyższych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.


4. Wypłata Stypendium
Stypendium   jest   wypłacane w dwóch okresach wrzesień – grudzień, styczeń – czerwiec danego roku szkolnego  po otrzymaniu dotacji.

5. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego.
Dochód  netto  na  członka  rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może być wyższy niż kwota 514,00zł.

Za  dochód  rodziny  uważa  się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie  wniosku  lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca  w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:
a) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
b) składki na  ubezpieczenie  zdrowotne  oraz  społeczne określone w  odrębnych  przepisach,
c) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

6. Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o stypendium szkolne: (zaświadczenia lub oświadczenia):

a) zaświadczenie lub oświadczenie o wszystkich dochodach netto uzyskiwanych przez   wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,    w tym odpowiednio:

- zaświadczenie z zakładu pracy,
- odcinek/ zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokości pobieranej renty/emerytury    
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy,
- własne  oświadczenie (w przypadku  gdy osoba nie posiada dokumentu potwierdzającego  
  wysokość dochodu/ pracuje dorywczo/nie osiąga dochodu),
- oświadczenie/ zaświadczenie o uzyskanych innych dochodach,
- w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:
  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie oraz o formie opodatkowania - dowody opłacenia składek w ZUS/ KRUS  

b) wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej  

c) nakaz płatniczy/ zaświadczenie/ oświadczenie o posiadanej nieruchomości rolnej    (posiadane ha przeliczeniowe) - dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288,00 zł,
d) zaświadczenie z MOPS lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych
i wysokości osiągniętego dochodu netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,
e) decyzja, zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń rodzinnych,
f) zaświadczenie ze szkoły potwierdzające odbywanie nauki w roku szkolnym 2017/2018
w danej szkole,
g) zaświadczenie członka rodziny z uczelni potwierdzające odbywanie nauki w roku szkolnym 2017/2018 w danej szkole wyższej,
 h) zaświadczenie dokumentujące wysokość otrzymywanych/płaconych alimentów,
 i)  inne dokumenty będące podstawą udokumentowania sytuacji materialnej ucznia.

Do dochodu nie wlicza się:

a) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,

b) zasiłku celowego

c) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,

d) wartości świadczenia w naturze,

e) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

f) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego,

g) świadczenia wychowawczego „500 plus”,

Wypełnione wnioski wraz z załączonymi dokumentami będą przyjmowane od dnia 01 września  do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

Zasiłek szkolny - może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium
w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia – przykładowo: nagła choroba, śmierć, kradzież, pożar lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne.

Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ
O BEZWZGLĘDNE KOMPLETOWANIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
CO POZWOLI NA SPRAWNE ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
b1.png 6525d6f0d83b5db6492114b497ec7440
b2.png c7c783c850adf85928c00ae332ab689d
b3.png 00d2bc71571237e12cb62f2f0725babe
b4.png 3421eccbf238d681b4beb278c062a3cc
b5.png 0623a7bf0ccf7ca86b40eb81f242014a
b6.png 886f9a62aa095eef34dbaf939e480e7c