Dabrówno - s9.sam3.pl

Poniedziałek,  18-06-2018,
Imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli
top news port info mstr galp ekartki newsletter kontakt
pl
en
de
logo.png 77cebe7d9d852637962caebe4456456e
 
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 79, obręb Lewałd Wielki, Gmina Dąbrówno w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt  Gminy  Dąbrówno działając na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.  z 2016 roku, poz. 2147 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXXI/180/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej niezabudowanej, położonej w miejscowości Lewałd Wielki, gmina Dąbrówno – podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Dąbrówno w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
 
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów nr 79 o powierzchni 0,5200 ha, położona w obrębie Lewałd Wielki, gmina Dąbrówno, powiat ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie.
 
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW EL1O/00044877/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w miejscowości Lewałd Wielki w gm. Dąbrówno. Gmina Dąbrówno jest to gmina wiejska, której przeważającą część gruntów stanowią użytki rolne i leśne.
 
Lewałd Wielki to wieś zlokalizowana ok. 6 km od Dąbrówna – miejscowości stanowiącej siedzibę Gminy Dąbrówno, około 30 km od Działdowa, 41 km od Ostródy i około 63 km od Olsztyna. Bezpośrednio do wsi prowadzi droga o nawierzchni gruntowej.
Działka będąca przedmiotem sprzedaży wykorzystywana jest jako nieużytek.
 
Działka nr 79 położona jest przy drodze o nawierzchni gruntowej, w sąsiedztwie gruntów wykorzystywanych rolniczo. Działka ma kształt regularny, zbliżony do trapezu. Na działce znajduje się woda stojąca – naturalny zbiornik wodny, zakrzewienia i zadrzewienia oraz kamienie zwiezione z pobliskich pól.
 
Nieruchomość obecnie nie jest użytkowana.
 
Termin zagospodarowania terenu – brak.
 
Zgodnie z Uchwałą XXXII/187/17 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrówno sprzedawana nieruchomość położona jest na terenie o kierunku zagospodarowania określonym jak tereny rolne, zabudowa zagrodowa rozproszona, nieużytki.
 
Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej wynosi – 7.774,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote) – netto /bez VAT/
Do kwoty tej doliczone zostanie 23% VAT.
 
 
Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z kopią mapy ewidencyjnej sporządzonej dla działki nr 79 oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanym przez Starostę Powiatu Ostródzkiego. Nabywający nieruchomość oświadczy w akcie notarialnym, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię niż jest to oznaczone w wyżej wymienionych dokumentach.
 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 13 września 2017 roku o godz. 1030 w budynku Urzędu Gminy w Dąbrównie, przy ul. Kościuszki 21.
 
 
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości: 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100).
 
Wadium w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Dąbrównie Nr 75 8823  0007 2001 0100 1847 0004 do dnia 07 września 2017 r.
 
Przez termin wpłaty wadium należy rozumieć datę wpływu wadium na konto.
 
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
 
Wpłacone przez nabywcę wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałe wadia zostaną zwrócone w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu.
 
Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie ww. nieruchomości.
 
Należność z tytułu sprzedaży nieruchomości płatna w całości przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.
 
Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży oraz notariusza wyznacza Gmina. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać na stronie internetowej:
  1. http://bip.dabrowno.pl/387/Przetargi_ustne__otwarte_konkursy_ofert__dzierzawy__ogloszenia/
  2. Urząd Gminy w Dąbrównie pokój Nr 4,
  3. telefonicznie pod numerem /89/ 647-40-87 wew. 30 w godz. 700 do 1500.
Ogłoszenie podlega publikacji na tablicach ogłoszeń w siedzibach:
  1. Urzędu Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno,
  2. Sołectwie właściwym terytorialnie ze względu na położenie nieruchomości,
  3. Na stronie internetowej: http://bip.dabrowno.pl/388/Wykazy_nieruchomosci,
  4. Na stronie internetowej: http://otoprzetargi.pl/
  5. Na stronie internetowej: http://www.dabrowno.pl/
Dąbrówno, dnia 10.08.2017 r.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
b1.png fbe7e5da36981c44362275319013d53b
b2.png cf0a0f12eff2c058109884221718163a
b3.png db9dc75ac1e71a4d57f67fe1a8fbd0b7
b4.png 0665edb69f0b75407008c25b0978e503
b5.png 442974dea60357cb47fb134ae015c2ad
b6.png 172ecf2478853ce23077d7f2a8a5be5b